KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA VE İZİN METNİ

Varan grup Turizm Anonim Şirketi (“Varan”), ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine büyük önem vermektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddeleri uyarınca 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, VARAN veri sorumlusu sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ziyaretçilerimizden veya yolcularımızdan bilet alım ve yolculuk veya ziyaret süreci kapsamında tarafınızdan talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel olsun ya da olmasın her türlü verileri, yine paylaşılmalarını gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek, muhafaza edilebilecek, ilgili üçüncü kişilerle yurt içi ve yurt dışında paylaşılabilecek ve gerektiğinde imha edecek olup, kişisel verilerin güvenliği için maksimum özen gösterilecektir. Bu bağlamda; tarafımıza aktarılan bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Varan tarafından yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır:

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, TC kimlik no, anne-baba adı, cinsiyet, pasaport bilgileri
 • İletişim Bilgisi: Telefon, faks numaraları, adres ve e-posta adres bilgileri
 • Ödeme Bilgisi: Ödeme şekline ilişkin bilgileriniz ile ödemenin nasıl yapılacağı ve iade yapılabilmesi için istenen bilgiler ile fatura bilgileri
 • Meslek Bilgisi: Mesleğinizi, öğrenci durumunuza ilişkin bilgileri
 • Yolculuk Bilgisi: Seyahat ve güzergaha ilişkin bilgiler ile rezervasyon ve bilete ilişkin bilgileri
 • Çağrı Merkezi: Çağrı merkezi görüşmeleri ile elde edilen ses kayıtlarına ait bilgiler
 • Sağlık Bilgileri: Bir kazanın meydana gelmesi durumunda hukuki ve cezai sorumlulukların yerine getirilebilmesi için toplanan sağlık bilgilerinizi
 • Hukuki İşlem : İmza, aydınlatma metni ve açık rıza onayı gibi bilgiler
 • İşlem Güvenliği: IP Adresi, log bilgiler( internet sitemiz kullanıcılarına ait bilgisayar ve donanım bağlantı bilgileri, web sitesine ait görüntüleme istatistikleri, site kullanımından doğan istatistik bilgileri, hizmetlerimizin kullanımdan doğan istatik bilgileri, mobil uygulamaları ve diğer tüm iletişim kanallarına ilişkin kullanım bilgileri ile vb,
 • Görsel Kayıtlar/Bilgi: Güvenlik amacıyla toplanan kamera görüntü kayıtları, fotoğraf ve video kayıtları
 • Diğer Bilgiler: Alınan hizmete ilişkin talep ve şikayet bilgileri, geçmiş seyahatlere ilişkin bilgiler

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANDIĞI YERLER

Varan tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Şirket’e ait alanlara gerçekleştirdiğiniz ziyaretler veya bilet alım, rezervasyon kapsamında, şirket tarafından talep edilen ad, soyadı, iletişim numarası, mail adresi, meslek bilgisi, adına ziyarette bulunduğunuz kurum/kuruluş, kimlik belgesi, kimlik numarası vb. kişisel veriler,

Ziyaret Amacı: Gerçekleştirmekte olduğunuz ziyaretin amacı ve ziyarette bulunulan kişi, ziyaret tarihi ve zamanı, varsa toplantı katılımcı bilgileri,

Güvenlik Bilgileri: Varsa ziyaretiniz kapsamında size tahsis edilen giriş kartı bilgisi, giriş/çıkış tarih ve zaman bilgileri,

CCTV Kayıtları: Bina ve yerleşkelerde güvenlik gereksinimleri nedeni ile yapılan kamera kayıtları (CCTV kaydı yapılması halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir),

SES Kayıtları: Hizmet kalitesinin ölçülmesi amacı ile yapılan görüşme ses kayıtları (Görüşmelerin kayıt edilmesi halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir),

Değerlendirmeleriniz ve talepleriniz: Ziyaretinize ilişkin, olması durumunda, talep, şikâyet ve değerlendirme bilgileriniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Varan, kişisel verilerinizi yasal yükümlülükler çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla ve verilen açık rızanıza istinaden işlemektedir

Güvenlik: Anılan kişisel verileriniz, Varan’a ait yerleşkeler, binalar, ofisler, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

İletişim: Bilet rezervasyon ve bilet alımlarınız ve seyahat hizmetinin sunulması ile ziyaretlerinize ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve ziyaret konusu ile ilgili tarafların iletişiminin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

Talep ve Görüşlerinizin Değerlendirilmesi: Ziyaretlerinizde, rezervasyon ve bilet alımlarınızda ve seyahatlerinizde daha iyi hizmet almanızı sağlamak ve bu işlemlere ilişkin teklif, talep, şikâyet ve değerlendirmelerinizin alınması ve bunların müşteri memnuniyeti kapsamında değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Hizmet Anlayışımız: Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına veri tabanı bilgileri oluşturarak, raporlama, analiz ve değerleme yaparak, işin uzmanları ile bu bilgilerin paylaşılması ve akabinde daha iyi hizmet ve teklif sunabilmenin yollarının araştırılması

Yasal Yükümlülükler: Varan’ın tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI ve AKTARIM AMAÇLARI

VARAN söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddesine uygun olarak ve ilgili kişilerin açık rızasını alarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:

 • Vergi ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, yetkili idari kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Kamu güvenliği ve sağlığı açısından taşımanın gerçekleştiği ülkedeki mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları ile
 • İş ortakları, hissedarlar ve iştiraklarıyla
 • İş birliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarla ve sosyal medya programlarıyla, çalışanlarıyla
 • Hizmet ve servis çalışanlarıyla, tedarikçilerimiz (teknik destek alınan yazılım şirketleri, bulut bilişim vb gibi) ile acenteler ile

ELEKTRONİK İLETİLER VE SMS BİLGİLENDİRMESİ

Tarafınızca yapılan rezervasyon ve biletleme sırasında veya üyelik kaydı işlemleriniz ile ziyaretleriniz sırasında sizlerin onayı dahilinde toplanmış iletişim bilgileriniz ile Varan tarafından sizlere hizmetlerin tanıtımı, sizlere özel teklif ve kampanyalar için elektronik posta veya kısa mesaj almayı kabul etmiş olursunuz. Elektronik posta ya da kısa mesaj bilgilendirmesinin yapılmasını istemediğiniz takdirde talebiniz üzerine bu bilgilendirmekler yapılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİNİN SAKLANMASI VE İMHASI

VARAN, yukarıda detaylı olarak belirtilmiş olan kişi, kanal ve araçlarla toplamış olduğu kişisel verilerinizi yasal düzenlemelere uygun amaçlar doğrultusunda yine gerekli olduğu sürece saklayabilir. VARAN, mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri siler ve yok eder. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya VARAN tarafından resen yapılmaktadır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

VARAN olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda Varan’a ulaşan kişisel verileriniz gizlidir. Tarafınızca gizlilik politikasını onaylayarak yukarıda detaylı bir şekilde anlatılan şekilde kişisel verilerinizin toplanmasına, aktarılmasına, saklanmasına ve imha edilmesine açık rıza vermiş olursunuz.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre VARAN’a başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile VARAN’a iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

 • Yazılı olarak ve posta yoluyla,
 • Kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletebilirler.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. “Başvuru Talep Formu” için tıklayınız. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

“Başvuru Talep Formu” için tıklayınız.

SSL Güvenlik Sertifikası ile Güvenli Alışveriş Sistemi

VARAN ‘ın web sitesinden yapacağınız tüm alışverişler Comodo Positive Güvenlik Sertifikası ile korunmaktadır. SSL'in açılımı Secure Sockets Layer (Güvenli Giriş Katmanı) dır. SSL, server ile alıcı iletişimi esnasında verilerin şifrelenerek yapılması işlemidir. En bilinen kullanımı ise, web sitesindeki veri alışverişi esnasında, server ile internet tarayıcısı arasındaki iletişimi şifrelenmesidir. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur.

ÇEREZLER VE GOOGLE ANALYTICS

Varan web sitesi Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics’ten alınan veriler web sitemizi sizlerin tercihlerine göre en iyi hale getirmemizi sağlar. Google tarafından ABD’deki sunucularda toplanan bu veriler arasında IP Adresiniz de bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasını inceleyin.

VARAN web sitesinde çerezleri kullanmaktadır. Çerezler internet sitesinden gönderilmiş ve kullanıcının ağ tarayıcısına kayıt edilmiş küçük veri parçalarıdır. Kullanıcı gelecekte aynı internet sitesine göz attığında, çerez, İnternet sitesini kullanıcının önceki faaliyeti ile ilgili bilgilendirir. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve bazıları altı ay gibi belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinir. Çerezler IP adresiniz, işletim sisteminiz gibi vb. bilgileri toplayarak daha önce ziyaret edilen sayfaları takip edebilir, böylece çerezler takip ettiğiniz bir ürünü ya da bir hizmetin size yeniden gösterilebilmesini sağlar.

Ağ tarayıcınızı çerez kullanımını önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ayarlarsanız, sitemizi hala gezebilir fakat birçok özelliğinden yararlanamayabilir ya da satın alım yapamayabilirsiniz.

DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İlgili yasal mevzuat ve/veya VARAN’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.VARAN’ın kişisel verilerimin işlenmesi, kullanılması ve korunması ile ilgili “Aydınlatma Metni” ’ni okudum.

Ünvanı

:

VARAN GRUP TURİZM A.Ş.

Mernis Numarası

:

0922108678400001

Adresi

:

Altıntepsi mahallesi yahya kemal caddesi büyük istanbul otogarı no:127-128 Bayrampaşa /istanbul

Telefonu

:

0850 577 99 99

E-posta adresi

:

info@varan.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

:

varangrupturizm@hs03.kep.tr

YENİLİKLER, SEYAHAT BİLGİLERİ VE DİLEDİĞİNİZ HERŞEYDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN
BİZİ TAKİPTE KALIN
Mobile